Voorwaarden

1.1. ALGEMEEN.
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, verhuur en diensten.1.2. Al onze aanbiedingen en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave bij onze aanbiedingen.Iedere overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een contract onzerzijds of door schriftelijke orderbevestiging. Overeenkomsten zijn voor ons eerst bindend na de schriftelijke bevestiging onzerzijds. Bij gebreke van een ondertekend contract of door orderbevestiging onzerzijds wordt de overeenkomst tot stand te zijn gekomen door en bij de feitelijke uitvoering onzerzijds. Door het enkele feit van de opdracht aan ons tot levering van enig goed of dienst, doet opdrachtgever afstand van eventueel zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend worden beheerst door onze leveringsvoorwaarden.
2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST.
2.1. Alle door ons of namens ons mondeling of in prijscouranten, website/shop, dag of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, fax en telexberichten en telegrammen, advertenties en andere media gedane aanbiedingen, offerte en prijzen, zijn geheel vrijblijvend en voor ons op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.2.2. Bij prijsopgave bestaat geen enkele verplichting voor ons tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.2.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk en/of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen op de wederpartij extra door ons in rekening worden gebracht.2.4. Overeengekomen leveringstijden zullen door ons zoveel mogelijk in acht worden genomen, overschrijding daarvan geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
3. PRIJS.
3.1. Al onze prijzen zijn exclusief BTW.3.2. Indien na de datum van aanbieding één of meer kostprijsfaktoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, zijn wij gerechtigd, hetzij de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, het zij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, zonder dat koper/huurder aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.3.3. Al onze prijzen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gebaseerd op levering af ons bedrijf en exclusief vervoer.3.4. Wij houden ons het recht voor leveringen in gedeeltes uit te voeren, zonder verder afbreuk aan onze aanbiedingen.3.5. Voor offertes en andere plannen met betrekking tot beplantingen, bloemdecoraties en andere werken, is tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven een percentage van 10 % van het offerte bedrag met een minimum van € . 250,00 excl. BTW. verschuldigd. Dit bedrag wordt gerestitueerd bij het verlenen van de opdracht.
4.BETALING - KORTING.
4.1. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen zal betaling plaatsvinden netto contant bij aflevering der goederen, zonder enige korting of schuldvergelijking. 4.2. Indien schriftelijk is overeengekomen dat betaling niet bij aflevering behoeft plaats te vinden, zal betaling plaatsvinden netto contant binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder korting of verdere schuldvergelijking.4.3. Toegestane betalingstermijnen kunnen wij niet herroepen of verkorten indien dit naar ons oordeel in de gegeven omstandigheden gerechtvaardigd is. 4.4. Koper/huurder heeft nimmer het recht betaling op te schorten. 4.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is koper/huurder in gebreke zonder dat een uitdrukkelijke ingebrekestelling vereist is. De koper/huurder is onverminderd zijn verplichtingen vanaf de vervaldag rente verschuldigd van 1 % per maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van de koper/huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van het factuurbedrag met een minimum van €. 100,--.4.6. Indien koper/huurder met vervulling van zijn betalingsverplichting ingebreke is of indien hij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaart, zijn bedrijf verkoopt of liquideert, of indien beslag wordt gelegd op een of meer van zijn goederen, kunnen wij onze plicht tot uitvoering van een overeenkomst opschorten of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel door eenvoudige mededeling annuleren, onverminderd ons recht op nakoming of schadevergoeding.4.7. Cheques, wissels, bank of giro opdrachten strekken niet tot kwijting.4.8. In geval van doorverkoop van nog niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden mee te werken aan cessie. De wederpartij is verplicht een eigendomsvoorbehoud te maken jegens zijn koper.
5.OVERMACHT.
5.1. Oorlog, bedrijfsstoring bij ons of onze leveranciers, stakingen, uitsluitingen, gebrek aan grondstoffen, storingen in verkeer, overheidsmaatregelen en alle andere gevallen van overmacht bevrijden ons voor de duur van de storing of verhindering in de omvang van hun gevolgen van de verplichting tot levering of diensten, zo mede van eventuele verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze bij het aangaan van de overeenkomst al te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd.5.2. Indien na afloop van de toestand van overmacht verdere nakoming van de overeenkomst op een van beide partijen een onredelijke zware last legt, heeft de betreffende partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
6.GARANTIE EN RECLAMES.
6.1. Wij garanderen dat de door ons geleverde goederen van een goede kwaliteit zijn. De garantie betreft alleen de levering van planten, bloemen e.d. De garantie betreft niet de aanleg van eventueel totaal projekt. De garantie eindigt 10 dagen na datum levering tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 6.2. Deze garantie geldt slecht voor de koper c.q. huurder en niet voor verdere kopers/huurders of andere derden.6.3. Reclamering terzake van gebreken dient binnen 3 x 24 uur na ontvangst van de goederen door de koper/huurder schriftelijk aangetekend te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak ons terzake van de desbetreffende gebreken vervalt.6.4. Onze enige verplichting uit hoofde van deze garantie is het ondeugdelijke te vervangen dan wel een reductie op de prijs te verlenen, dit naar ons eigen inzicht.6.5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
7.AANSPRAKELIJKHEID.
7.1. Koper/huurder is verplicht om zich bij de in ontvangstneming van de goederen onmiddellijk te overtuigen van het juiste aantal en de goede staat van de goederen.7.2. Ook zonder in ontvangstneming door of namens koper/huurder hebben wij aan verplichting tot afgifte van goederen in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat voldaan, indien wij de goederen op de plaats van afgifte ter beschikking van de koper/huurder hebben gelaten. In dat geval worden de goederen geacht in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat te zijn afgegeven, bij verschil van mening over afgifte al dan niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat, rust op koper/huurder uitdrukkelijk het bewijs, dat de goederen niet in het overeengekomen aantal en de overeengekomen staat zijn afgeleverd.7.3. Onze aansprakelijkheid is uitdrukkelijke beperkt tot nakoming van hetgeen wij krachtens bovenstaande garantiebepalingen op ons hebben genomen, verdergaande aanspraken uit welke hoofde of van welke strekking ook waaronder begrepen die op vergoeding van gevolgschade zijn uitgesloten. 7.4. De koper/huurder is gehouden om ons schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, die voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons worden ingesteld, koper/huurder vrijwaart ons voor elke aansprakelijkheid jegens derden.7.5. Bovenstaande beperkingen van onze aansprakelijkheid en bovenstaande vrijwaringsverplichtingen zijn eveneens overeengekomen ten behoeve van werknemers en andere hulppersonen die wij bij de uitvoering van de overeenkomst bezigen.
8.EIGENDOMSOVERGANG.
8.1. De eigendom van de goederen gaat eerst op koper over nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen jegens ons, daaronder begrepen die uit hoofde van eventuele eerdere transacties, voldaan heeft. De koper is gerechtigd over de goederen te beschikken in zijn normale bedrijfsuitvoering tot aan het moment van eventuele terugvordering. Hij is verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ons nog in eigendom toebehorende goederen. In alle gevallen als bedoeld in artikel 3.6. zijn wij voorts onherroepelijk gemachtigd, zonder ingebrekestelling is vereist, de goederen die ons eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Wij hebben het recht tenzij de goederen onder ons te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van de rente, kosten en schadevergoedingen volledig is voldaan, hetzij de goederen aan derden te verkopen, in welk geval de netto opbrengst in mindering op het door koper totaal verschuldigde komt. 8.2. Afgifte door leverancier/verhuurder geschiedt tenzij uitdrukkelijk vermeld ten huize van opdrachtgever, hetzij op door koper/huurder aangegeven adres, welke duidelijk op de orderbevestiging moet worden vermeld.
9.ALGEMENE BEPALINGEN.
9.1. Wanneer een of meer bepalingen uit de overeenkomst met de koper/huurder niet rechtsgeldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst volledig stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepalingen treden als dan bepalingen die de bedoeling van partijen en het door het beoogde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen. BIJZONDERE AANVULLENDE BEPALINGEN.10.1. Indien de opdrachtgever de opdracht c.q. de bestelling annuleert is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en grondstoffen al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs inclusief loon over te nemen en ons verder schadeloos te stellen tegen betaling van 25 % van de contractuele prijs.
10. Annulering.
10.1. Alle afbeeldingen en verdere gegevens in catalogi, technische documenten en dergelijke zijn voor ons niet bindend. Tekeningen, schetsen, ontwerpen en offertes, blijven ons eigendom en mogen niet zonder toestemming aan derden ter inzage worden gesteld. Ook kopiëring is verboden.11. De bevoegde rechter.De bevoegde rechter is naar onze keuze doch bij voorkeur de rechtbank te Arnhem. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands Recht.Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem

Aanvullende leveringsvoorwaarden betreffende internet verkoop.
Erkenning elektronisch communicatie.

Mekelenkamp vof erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkele vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.
Aanbod.
De prijzen van alle producten op onze webshop zijn in euro's, exclusief BTW. Tevens is een vergoeding verschuldigd voor verzendkosten afhankelijk van het totaal bedrag van de bestelde goederen. Prijswijzigingen en tekstuele fouten voorbehouden.
Betaling.
Betaling kan geschieden bij vooruit betaling op onze bankrekening 92.68.08.761. 
Vooruitbetaling dien minimaal 4 werkdagen voor aflevering bij onze bank te zijn bijgeschreven.
Onder rembours, u betaalt aan de bezorgdienst. Het bedrag van de bezorgkosten in reeds bij het totaal bedrag op internet berekend.
Kontant of per pin bij afhalen aan ons magazijn te Ede.
Levering.
Mekelenkamp vof levert in principe alle goederen uit voorraad, binnen 14 dagen. U krijgt op werkdagen binnen 24 uur per E-mail een order bevestiging. Binnen 1 week stellen wij u telefonisch op de hoogte van de te verwachten aflevering datum. U krijgt in de tussentijd per E-mail een faktuur, waarmee u de goederen en bijkomende kosten kunt voldoen.Indien Mekelenkamp vof niet binnen 30 dagen kan leveren bent u gerechtigd de bestelling kosteloos te annuleren. Eventueel gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk en ten hoogste binnen 7 dagen aan u terug betaald. Bij de levering van de goederen ontvangt u de originele papieren faktuur.
Bezinningsperiode.
Mocht u zich binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling bedenken, dan heeft u het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling, inclusief alle bijgeleverde bescheiden zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., onbeschadigd, in de originele verpakking, binnen dezelfde termijn te retourneren. Beschadigde en ondeugdelijk verpakte zendingen worden geweigerd. Retourzendingen dient u wel altijd eerst te melden bij onze klantenservice via service@mekelenkamp.com . In het geval van retourzending zijn de daaraan verbonden kosten geheel voor uw rekening, tenzij anders overeengekomen met onze klanten service. Mekelenkamp vof zal binnen 14 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen het door u betaalde bedrag minus de verzendkosten terugbetalen.Klachten.Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit, hoedanigheid van een artikel, of iedere andere klacht, zullen door de Mekelenkamp vof serieus in behandeling worden genomen. Neemt u in een dergelijk geval contact met ons op via service@mekelenkamp.com Mekelenkamp vof zal zo spoedig mogelijk naar een oplossing zoeken. Per e-mail wordt u op de hoogte gebracht van een eventuele oplossing van uw klacht.Privecy.De door u verstrekte persoonlijke gegevens voor betaling en bezorging zijn strikt vertrouwelijk en stellen ons in staat de betaling te regelen en de goederen bij u te bezorgen. We stellen de aan ons ter beschikking gestelde gegevens NIET aan derden beschikbaar. Een maand nadat de bestelling bij u is bezorgd en de bezinningsperiode is afgelopen vernietigen wij uw gegevens. Op aanvraag via e-mail of brief verstrekken wij u alle gegevens die wij gedurende deze maand van u geregistreerd houden. U kunt ons via e-mail of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel al eerder te verwijderen.Verder zijn onze algemene leverings voorwaarden van toepassing.